Historie

Historie GLE o.p.s.

V České republice – v Praze – působilo GLE ve dvou formách – od roku 2005 v rámci organizační složky a od roku 2007 také jako obecně prospěšná společnost. V současné době je aktivní pouze GLE o.p.s., jejíž hlavní činnost je zaměřena na realizaci projektů s tematikou integrace znevýhodněných skupin zpět na trh práce.

Historie v bodech:

2014 v únoru Hana Galiová předává zakladatelské pravomoci Michaele Čapkové, která je v současnosti jedinou zakladatelkou organizace
2013 zakládající společnost GLE v Londýně mění portfolio svých služeb a rozhoduje se předat zakladatelské žezlo dále a to dosavadní ředitelce Haně Galiové. Následně dochází k organizačním změnám ve společnosti, ke změně grafiky, webových stránek a k dalšímu rozvoji organizace
2011 je ukončena činnost organizační složky GLE a v České republice nadále působí pouze GLE o.p.s
2010 GLE o.p.s. získává 3 místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství
2008 začíná GLE o.p.s. realizovat projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení “, využívá know – how podnikatelského poradenství z Velké Británie a dostává se do většího povědomí veřejnosti, neziskových organizací a státních institucí
2007 vznikla GLE o.p.s. z důvodu potřebnosti sídla v České republice, což umožnilo hlásit se do různých výzev Evropského sociálního fondu i jiných projektů
2005 se britská společnost Greater London Enterprise rozhodla založit v Praze svou pobočku – organizační složku s cílem rozšířit své služby do střední Evropy

Přehled realizovaných aktivit a projektů

2014 Networkingová setkání – výměna zkušeností a vzájemné poznávání – aktivity jsou financovány Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt cílí na cizince a podporu podnikání.
2014 Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele – projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu cílí na osvětu a vzdělávání spotřebitelů. V rámci projektu je vytvořena brožura, otevřena online poradna pro spotřebitele a poradna v Kolíně.
2012–2014 Paní svého času díky podnikání – projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměřen na ženy a jejich integraci zpět na trh práce formou vlastní podnikatelské činnosti
2011–2013 Pracovní a podnikatelské poradenství ve středočeském kraji – projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměřen na integraci na trh práce formou zahájení podnikání nebo formou zaměstnaneckého pracovního poměru.
2008–2011 Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení – projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Zaměřen na návrat znevýhodněných osob zpět na trh práce formou zahájení podnikání. Podporoval tyto cílové skupiny: imigranti, dlouhodobě nezaměstnaní a rodiče s dětmi do patnácti let.
2008 Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života pro MPSV. Ve spolupráci s organizací HOPE-E.S, divize EUservis.cz
2008 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 – 2013. Ve spolupráci s REDECo, spol. s r.o. Předmětem této zprávy bylo vypracování srovnávací analýzy modelů sociální ekonomiky ve čtyřech vybraných členských zemí EU, jejich vývoje a fungování v jednotlivých zemích a možnosti jejich aplikace v České republice v kontextu současné legislativy ČR. Výsledkem analýzy byla konkrétní doporučení k procesu implementace sociální ekonomiky v České republice a pro nastavení zrcadlových Globálních grantů, ve kterých je provázána přímá podpora sociální ekonomiky investičními (IOP – Oblast intervence 3.1. – Investice v oblasti sociální infrastruktury) a neinvestičními (OP LZZ Oblast podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb) prostředky
2007 Možnosti využití globálních grantů v České republice v programovacím období 2007-2013
2006 Projekt Sítě LNet (the European Learning Network) a závěrečná zpráva. Projekt trval 32 měsíců (7/2004-2/2007) a byl financován z INTERREG IIIC, přináší výsledky od partnerů z Amsterdamu, Hamburgu, Londýna, Milána a Prahy. V rámci LNetu byly vyvinuty společné přístupy k zjišťování ekonomického a sociálního potenciálu deprivovaných městských oblastí pomocí podpory podnikání, inovací a sociálního podnikání v těchto oblastech.

Nejbližší akce